Kategórie      

Obchodné a reklamačné podmienky

Úvod Dodanie tovaruObchodné a reklamačné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim P e t r    B r á d l e, so sídlom P. Benického 2, 94901 Nitra, IČO 40493253, zapísaný v Živnostenskom registri (Okresný úrad Nitra, Číslo živnostenského registra: 403-22425), (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.stahovacky.com (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.stahovacky.com medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a prevádzkovateľom.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 70% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so Zákono o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na adresu, ktorú mu oznámime (štandardne M u š k á t o v á  4 8, 8 2 1  0 1  B r a t i s l a v a), a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Ak bude tovar poškodený, či nekompletný po posúdení bude vrátená alikvótna časť kúpnej ceny.
Tovar odporúčame zaslať doporučene a ako poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

V prípade potreby môžte využiť aj tento formulár pre odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku.

 

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje finálnu cenu, nie sme platcami DPH


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR, CZK

 

5.4 Ceny v EUR pre koncových aj firemných zákazníkov so Slovenska sú uvedené ako finálne (nie sme platcovia DPH v SR), ceny v CZK sú všetky uvedené už s Českou DPH. Zákazníci z ČR teda dostanú faktúru s vyčíslenou DPH, resp. českí platcovia DPH dostanú faktúru bez DPH, ktorú si samozdania v ČR. Obdobne sa postupuje v pripade iného členského štátu EU, kde bude uvedená DPH daného štátu navyše k sume tovaru.

6. Poštovné a balné

6.1 Prevádzkovateľ si balné samostatne neúčtuje. Je už súčasťou ceny dopravy.


6.2 Cena poštovného sa určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zliav a to nasledovne: podľa hmotnosti tovaru a výberu doručovacej spoločnosti. Platné sú vždy ceny, ktoré system ukáže vo výbere v košíku.

 

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.


6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie prevádzkovateľá uvedené v mailovej notifikácií.

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.

 

7.3 Hotovostne na základe faktúry a vkladu na účet.

 

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru pokiaľ táto nebola odoslaná emailom, elektronicky.

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu výhradne po vzájomnej dohode.

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej a Českej republiky

 

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u prevádzkovateľa a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému u prevádzkovateľa je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný doklad.

 

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

 

9.4 Pre uznanie reklamácie môže prevádzkovateľ vyžadovať potvrdenie o odbornej montáži.

 

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok adrese prevádzkovateľa. Pre urýchlenie reklamácie prosím napíšte email alebo kontaktujte hotline bude vám oznámený najrýchlejši spôsob vyriešenia vašej konkrétnej reklamácie.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.stahovacky.com

10.1 Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na www.stahovacky.com sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

11.1 Prevádzkovateľ sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.  Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie mať u nás uložené, máte možnosť kedykoľvek požiadať telefonicky, mailom alebo písomne o ich odstránenie.

 

doplnenie ohľadom GDPR, update 23.5.2018

 

Náš e-shop beží 100% na technickom riešení od firmy All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965, ktorá je aj zodpovedná za spracovanie, uchovávanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Z našej strany nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne dodatočné informácie okrem údajov nevyhnutných pre fakturáciu a zaslanie/vybavenie objednávky, teda fakturačné, dodacie a kontaktné údaje. Na tieto ani špecialne nevyžadujeme súhlas so spracovaním, pretože svojou povahou sú nevyhnutné a logicky nutné pre vybavenie objednávky. Nerobíme žiadne profilovanie údajov, ani nezasielame newsletter.

 

tu je znenie GDPR podmienok od nášho poskytovateľa technického riešenia (môže sa zmeniť, aktualizované znenie je možné dohľadať na stránke www.atomer.sk), našich zákazníkov sa týkaju najmä ustanovenia v bodoch 3.x

 

==================zaciatok vypisu atomer.sk GDPR znenie =================

 

Podmienky ochrany osobných údajov

 1.   Definícia pojmov

GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Objednávateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku Služby Atomer objednávacím formulárom.

Poskytovateľ - firma All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.

Osobný údaj - akákoľvek informácia, ktorá vedie k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Služba Atomer - súbor služieb potrebných na poskytovanie internetovej aplikácie Objednávateľa a ďalších služieb s tým spojených.

 2.   Ochrana osobných údajov

2.1.    Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb potvrdzuje Objednávateľ, že rozumie Podmienkam ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a akceptuje ich v celom rozsahu.

2.2.    Poskytovateľ spracúva osobné údaje podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať údaje v súlade s právnymi predpismi.

2.3.    Poskytovateľ používa v rámci zlepšovania kvality služieb súbory cookies. Prezeraním a používaním  webu Objednávateľ súhlasí a akceptuje túto skutočnosť. Čo sa týka cookies, tak používame len cookies natívne pre PHP aplikáciu, teda nevyhnutné na fungovanie stránky, nepoužívame analytické cookies. Tieto cookies sú po zavretí prehliadača zmazané.

2.4.    Objednávateľ má právo na prístup (podľa článku 15 GDPR), opravu (podľa článku 16 GDPR), výmaz (podľa článku 17 GDPR), obmedzenie spracovania  (podľa článku 18 GDPR),  prenositeľnosť (podľa článku 20 GDPR) osobných údajov a právo namietať (podľa článku 21 GDPR).

2.5.    Pre úspešné objednanie platenej verzie sú požadované údaje:

    Meno a priezvisko
    Adresa
    Telefón
    E-mail

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky služieb a výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu.

2.6.    Poskytovateľ využíva služby sprostredkovateľov na webhostingové a registrátorské služby. Sprostredkovateľ zodpovedá za zabezpečenie osobných údajov vo fyzickej, softwarovej a aj hardwarovej podobe.

2.7.    Objednávateľovi nevzniká povinnosť uviesť osobné údaje, tie sú však nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy.

2.8.    Poskytovateľ nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie podľa článku 22 GDPR.

3.    Práva a povinnosti zmluvných strán (Sprostredkovateľská zmluva)

3.1.    Poskytovateľ je voči údajom Objednávateľa sprostredkovateľ. Objednávateľ je voči svojim zákazníkom prevádzkovateľ.

3.2.    Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje (meno, priezvisko, kontaktné údaje a adresu) zákazníkov Objednávateľa za účelom poskytovanie Služby Atomer na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a z uplatňovania nárokov zo zmluvného vzťahu.

3.3.    Objednávateľ sa zaväzuje oznamovať akékoľvek skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie Podmienok ochrany osobných údajov.

3.4.    Objednávateľ udeľuje povolenie na zapojenie sprostredkovateľov, ktorými sú poskytovateľ webhostingových služieb a centrálny register domén (SK-NIC, a.s.) na spracovanie osobných údajov. V prípade pridania nového sprostredkovateľa Poskytovateľ informuje Objednávateľa a Objednávateľ má právo voči pridaniu vysloviť námietku.

3.5.    Poskytovateľ spracováva údaje v súlade s právnymi predpismi a vynakladá úsilie na zabezpečenie osobných údajov proti strate, zneužitiu, zmene a neoprávnenému spracovaniu. Poskytovateľ zabezpečuje, aby k osobným údajom mali prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a sprostredkovateľa. K osobným údajom pristupujú tieto osoby pod vlastnými prístupovými údajmi.

3.6.    Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Podmienok ochrany osobných údajov. Po zmene je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu zverejniť zmenené Podmienky ochrany osobných údajov na svojich internetových stránkach.

 
Tieto podmienky sú platné od 02.07.2021

==================koniec vypisu atomer.sk GDPR znenie =================

 

dohľad zabepečuje Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1 

O nás

Kontakt

info@stahovacky.com

tel: 0940 510 200

Copyright 2016 - 2024 © stahovacka okna, plastove prichytky, spony, prichyty